ก่อนหน้านี้

หลายปีมาแล้ว พวกเราเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นก้าวย่างแห่งความสำเร็จและ
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายภายใต้ 2 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจการผลิตรายการวิทยุ
และธุรกิจการจัดจำหน่ายบัตรเข้าชมมหรสพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
(Ticket on-line service หรือ TOS)

จนกระทั่ง พ.ศ. 2540 ธุรกิจของเราก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
จากสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในครั้งนั้น
ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในธุรกิจแทบทุกประเภทรวมทั้งธุรกิจเสริม
ด้วยเหตุนี้ เราจึงตัดสินใจยุติการดำเนินงานและแยกย้ายออกมาก่อตั้งองค์กรใหม่
ด้วยสมาชิกเพียงไม่กี่คนใช้ชื่อว่า “Stone Works” เพื่อสร้างสรรค์ทีมงานและ
ปรับทิศทางธุรกิจเสียใหม่ โดยเน้นการทำธุรกิจหลัก
ด้วยการรับจ้างผลิต และการให้บริการเกี่ยวกับสื่อ

Background :

Many years ago we were originally a productive of the two successful and recognized firms
in radio business and ticket on-line management business until 1997,
because of the big economic crisis resulted declining in almost
all business in Thailand at that time including media business.

Consequently, we decided to terminate and separate to establish a new smaller company with
a few persons to form a new team called “Stoneworks” and adjust with
a new direction of business type which turn to be mainly as a production house including media services.

องค์กรแห่งใหม่

บริษัท เน็ทเวอร์ค ทเวนตี้วัน จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540
ด้วยเหตุและปัจจัยตามสภาวะแวดล้อมตามที่ได้กล่าวข้างต้นและนับแต่นั้นมาบริษัทฯ
ก็ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อการทำงานและปรับสภาพเพื่อความอยู่รอดในธุรกิจสื่อต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อต้องรักษาจุดยืนของผลงานที่มีคุณภาพ
และความมีเอกลักษณ์เฉพาะด้านในการผลิตสื่อ
ตลอดจนการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกรายตลอดไป

A New Firm

Network 21 Co., Ltd. was established in 1997
under such circumstances to continue and adjust for existing in media business
to maintain high profile in specific areas of media productions
and giving the best services to every client.

ปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานสื่อประเภทต่างๆ
ออกมาอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการผลิตรายการโทรทัศน์ ทั้งยังปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
ภายใต้อัตลักษณ์ใหม่ คือ “2+1” หรือ “ ทู พลัส วัน ”
และเปลี่ยนชื่อบริษัทให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ดังกล่าว เป็น
“ บริษัท ทู พลัส วัน เอเซีย จำกัด ”

At Present

Our company always keeps producing various media
work along years especially TV programs,
moreover ,we also improve and develop higher guality
in production process under the new logo
“2+1” or “Two Plus One” and rename
the company in accordance with this logo as
“Two Plus One Asia Co., Ltd.”